CV

Midnattsmesse i dyreriket (Det nedre sjelsliv mates)

Acrylic on canvas, 2014, 180 x 180 cm